Podatki o podjetju

TORIAN GROUP d.o.o.
Kapiteljska ulica 9

1000 Ljubljana
Slovenija

DŠ: SI63984784 (zavezanec za plačilo DDV)
Matična številka: 9058699000

IBAN: SI56 0400 0027 6766 258 (NKBM)

 

Telefon: 069709950
Email: info@e-co.si

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

 1. Splošni pogoji poslovanja

1.1.    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Torian Group d.o.o. d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2.    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3.    Uporaba pojmov:

–                      Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

–                      Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

–                      Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

–                      Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

–                      Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.4.    Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.5.    Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.6.    Delovni čas Družbe je od 8:00 do 16:00.

 

 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4.    Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://www.e-co.si . Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.5.    Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

2.6.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1.    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2.    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://www.e-co.si in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.3.    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.4.    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.5.    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je primernejša v konkretnem primeru.

3.6.    Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 1. Splošne določbe

4.1.    Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

4.2.    Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://www.e-co.si.

4.3.    Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

4.4.    Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

 1.  Dostava in plačilo

5.1.    Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2.    Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

5.3.    Pri dostavi izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka. Dostavo oz. pošiljanje blaga omogočamo izključno na območju Republike Slovenije.

5.4.    Vse cene vključujejo DDV.

 1. Plačilne metode

6.1.    Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

–          Gotovinsko plačilo ob dostavi s DPD ali Pošto Slovenije

–          Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe

–          Plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe (info@e-co.si)

–          Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)

6.2.    Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

6.3.    Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec Torian Group, Stripe ter PayPal. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Torian Group.

 1. Izstavljanje računov

7.1.    Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe.

7.2.    Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

 1. Lastništvo

8.1.    Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 1. Omejitev odgovornosti

9.1.    Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

9.2.    Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

9.3.    Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

9.4.    Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

9.5.    Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov

10.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

10.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

10.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

10.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@e-co.si.

10.5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 1. Odstop Družbe od pogodbe

11.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

11.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 1. Mnenja, ocene in priporočila

12.1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

12.2. Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

 1. Registracija uporabnika

13.1. Z registracijo na https://e-co.si/moj-racun/ postanete e-co član. Pravico do nakupa v spletni trgovini e-co imajo registrirani člani in tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne rabijo registrirati.

13.2. Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

 • 13.3. uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
 • 13.4. geslo za dostop.

13.5. Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v uporabniškem profilu na spletni strani.

 1. Postopek oddaje naročila

14.1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine s klikom na gumb ”Nadaljuj z nakupovanjem” bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom s klikom na gumb ”Zaključi nakup”.

14.2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “odstrani izdelek” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

14.3. Po kliku ”Zaključi nakup” se preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika.

14.3.1.    Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko in  telefonsko številko). Obrazec omogoča, da se lahko ustvari uporabniški račun in so pri naslednjem naročilu podatki uporabnika že shranjeni.

14.3.2.    Uporabnik lahko dopolni košarico z izdelkom po znižani ceni. To lahko stori tako, da označi kvadratek pred ponujenim izdelkom.

14.3.3.    Uporabnik lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe DPD.

14.3.4.    Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

14.3.5.    Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse izbrane izdelke, ki mu jih sistem izpiše pri koraku ”6. Pregled naročila”.

14.3.6.    Uporabnik ustrezno označi ali želi v prihodnje prejemati promocijska e-sporočila in sms-e Družbe.

14.3.7.    Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Oddaj naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

14.4. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

14.5. Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli. Torian Group lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

14.6. Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

 1. Dobavni pogoji

15.1.  Za naročila je strošek transportnega pakiranja in dostave 3,5 €. V primeru naročila nad 30 € stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

15.2. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 13 ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

15.3. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

15.4. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

15.5. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

15.6. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 1. Prevzem blaga

16.1.  Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe.

16.2.  V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

 1. Promocijske kode oz. kode za popust

17.1.  Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, darila ob nakupu, brezplačno dostavo ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

17.2.  Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

17.3.  Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju ”Kupon (promocijska koda)” v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

17.4.  V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 1. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

18.1.  Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri naročilu izdelkov preko www.e-co.si je rok za odstop od pogodbe 90 dni. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

18.2.  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@e-co.si. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

18.3.  V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago vrne na naslov Družbe (Torian Group d.o.o.). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

18.4.  Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

18.5.  Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

18.6.  Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

18.7.  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

18.8.  Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

18.9.  V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila.

18.10.      V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

 1. 19. Odgovornost za stvarne in pravne napake

19.1.  Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

19.2.  Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

19.3.  Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. Pravno obvestilo 

20.1.  Spletna trgovina www.e-co.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 1. Izjava glede prehranskih in zdravstvenih trditev pri opisih izdelkov 

21.1.  Vse informacije na straneh spletne trgovine družbe, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete lečečega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja,  prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč.

 1. Odgovornost za izdelke:

V skladu z uredbo (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih vas obveščamo, da je odgovornost za kvaliteto in ustreznost kozmetičnih proizvodov na strani proizvajalca, ki je naveden v spodaj:

Athenas s.r.l. Via del Lavoro 34, Pianoro (BO), Italija

 

 

 

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 01.07.2022 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Torian Group d.o.o..